Kommunstyrelsen i korthet Norrtälje kommun

Renovering av tillagningskök på Hallsta skola

Hallsta skola uppfördes på 60-talet. I bygganden finns ett tillagningskök som idag är i stort behov av renovering på golvytskikt, väggar och tak. Kommunstyrelsen har därför beslutat att renovera tillagningsköket till en kostnad på 5,5 miljoner kronor.

Ny skola i Norrtälje

Kommunstyrelsen har antagit en detaljplan som möjliggör för utökad skolverksamhet från 140 till 610-860 elever i Norrtälje. Detaljplanen möjliggör för Norrtälje stad att fortsätta växa och locka till sig fler barnfamiljer då det finns ett skriande behov av ett utökat antal skolplatser. Under detaljplaneprocessen har flertalet föräldrar till elever vid den skolverksamhet som finns på platsen idag uttryckt oro över planerna och hur det kommer att påverka deras barns arbetsmiljö. Dessa frågor har lyfts upp med byggentreprenören som ska ha en dialog med verksamheten för att minimera störningarna

Fördjupad detaljplan antagen för Rimbo

Den nuvarande fördjupningen av översiktsplanen för Rimbo antogs 2010. Förutsättningar har förändrats och tillsammans med ett ökat intresse att bygga i Rimbo har resulterat i ett behov av att ta fram en ny fördjupning av översiktsplan för Rimbo. Den nya fördjupningen antogs av Kommunstyrelsen och lägger därmed grunden för och möjliggör utvecklingen av en trygg och hållbar tätort med bostäder, arbetstillfällen och offentliga miljöer i goda kollektivtrafiklägen. Planen utgår från Rimbos styrkor och syftar till att stärka och utveckla befintliga värden vilket sammanfattas i den övergripande utvecklingsinriktningen och konkretiseras i fyra utvecklingsstrategier

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här